ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Για μετεγγραφές:

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Απόφαση Κ5/160259/08-12-2021 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.» (ΦΕΚ Β΄ 5837/15-12-2021), και ειδικότερα με το άρθρο 8 :

Οι αιτήσεις για μετεγγραφές για το χειμερινό εξάμηνο γίνονται από την 1η έως την 10η Ιουλίου εκάστου έτους.

Επίσης η υποβολή αίτησης από τους καταρτιζόμενους για αλλαγή ειδικότητας γίνεται από 1η έως την 10η Ιουλίου εκάστου έτους.