ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΦΕΚ- ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΣΕ ΙΣΧΥ

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27».  (ΦΕΚ 4777/2021 άρθρο 48)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

Οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης (του άρθρου 8 του ν.1599/1986-Α’ 75) στο ΙΕΚ φοίτησης και σχετικής απόφασης-έγκρισης του Διευθυντή του οικείου ΙΕΚ, οπότε και τους απονέμεται η ΒΕΚ με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης. (άρθρο 13, παρ.4 ΦΕΚ 5837/15-12-2021).

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΦΚΑ (με κωδικό ΚΑΔ και Κωδικό ειδικότητας, να προκύπτει ο εργοδότης, οι ημέρες απασχόλησης. Μπορείτε να το εκδώσετε μόνοι σας με τους κωδικούς του taxisnet εδώ)
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (να αναφέρονται τα διαστήματα απασχόλησης και η θέση του εργαζόμενου-πρέπει να συμφωνεί με τη βεβαίωση προυπηρεσίας από ΕΦΚΑ)

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Όσοι καταρτιζόμενοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, μπορούν να πλοηγηθούν στην ξεχωριστή σελίδα ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ .

Τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την Έναρξη της πρακτικής άσκησης υποβάλλονται στο ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης :

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ.  (υπογεγραμμένη από τον καταρτιζόμενο)
 2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ)
 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ.  (εις τριπλούν)
 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
 6. ΒΙΒΛΙΟ πρακτικής άσκησης
 7. Ε3.5:  ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ του εργοδότη από το ΕΡΓΑΝΗ (Η δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ πρέπει να γίνει ΠΡΙΝ την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης)
 8. ΑΜΚΑ-ΑΜΑ-ΑΦΜ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ με κωδικούς taxisnet εδώ)
 9. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

ΜΟΝΟ για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του ΙΕΚ, ο Ασκούμενος ή ο Εργοδότης μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης του προγράμματος. Για να πραγματοποιηθεί η Διακοπή της Πρακτικής Άσκησης ο πρακτικά ασκούμενος πρέπει να ενημερώσει αυθημερόν το ΙΕΚ και ΕΝΤΟΣ 10 ημερών να προσκομίσει τα ακόλουθα:

 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ της πρακτικής άσκησης (ψηφιακά υπογεγραμμένη από το gov.gr)
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη)
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (πλήρως συμπληρωμένο, με υπογραφές και σφραγίδες του εργοδότη)
 • Ο εργοδότης υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» και οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικά, αντίγραφο στο Δ.ΙΕΚ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση συνέχισης της πρακτικής άσκησης για το υπόλοιπο του προβλεπόμενου διαστήματος θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία έναρξης πρακτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021).

ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης (960 ώρες) ο ασκούμενος πρέπει ΕΝΤΟΣ 10 ημερών να υποβάλλει στο Δ.ΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ τα ακόλουθα έγγραφα:

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (Βεβαίωση παρουσίας υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη)
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (συμπληρωμένο και σφραγισμένο-υπογεγραμμένο από τον εργοδότη)
 • ΈΝΤΥΠΟ Ε.3.5 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (του εργοδότη από το ΕΡΓΑΝΗ)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, όλοι οι καταρτιζόμενοι όταν ολοκληρώσουν την πρακτική τους οφείλουν να προσκομίζουν στο ΙΕΚ φοίτησης ή εποπτείας ΑΜΕΣΑ (εντός 10 ημερών): 1) το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη 2) το έντυπο της λήξης πρακτικής άσκησης, 3) Το έντυπο Ε.3.5. λήξης Πρακτική άσκησης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Ο Ασκούμενος με τον εργοδότη συμπληρώνουν και υπογράφουν την ειδική σύμβαση Πρακτικής Άσκησης σε τρία (3) αντίτυπα τα οποία υποβάλλονται στο ΙΕΚ για ΘΕΩΡΗΣΗ και στη συνέχεια λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το Ι.Ε.Κ. φοίτησης.

Όλα τα έγγραφα ΠΡΕΠΕΙ να είναι πλήρως συμπληρωμένα με ορθότητα και σαφήνεια. Χωρίς συντομογραφίες, υποκοριστικά ονομάτων ή ακρωνύμια. Η προσκόμιση ελλιπώς συμπληρωμένων ή δυσανάγνωστων εγγράφων έχει ως συνέπεια την αναβολή ή και ακόμη την μη ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Ο/η ασκούμενος (-η) εκτυπώνει το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης από την ιστοσελίδα του ΙΕΚ και οφείλει να το συμπληρώνει ανελλιπώς και να το προσκομίζει στο ΙΕΚ για έλεγχο στο τέλος κάθε μήνα. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ είναι τα βιβλία που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένα και καθαρογραμμένα σε κάθε εβδομαδιαίο ή μηνιαίο φύλλο, με αναλυτικές περιγραφές και υπογραφές του ασκούμενου, καθώς και τις υπογραφές και σφραγίδες του εργοδότη. Βιβλία χωρίς υπογραφή και σφραγίδα στο σωστό πεδίο από τον εργοδότη καθώς και αξιολόγηση θα επιστρέφονται και οι ώρες δεν θα καταχωρούνται.

O/Η ασκούμενος/η, οφείλει να εργάζεται αυστηρά σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται  στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Μετά την συμφωνία για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, ο εργοδότης πρέπει να ορίσει έμπειρο στέλεχος συναφούς επαγγελματικής ειδικότητας με τον πρακτικά ασκούμενο ως «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας», ο οποίος θα αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας και την παρακολούθηση της προόδου του πρακτικά ασκούμενου.

Ακολουθεί η σύνταξη και η υπογραφή της Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης με τον/την καταρτιζόμενο/η σε τρία αντίτυπα, τα οποία θεωρούνται από τον Διευθυντή του Δ.ΙΕΚ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ και θα λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το ΙΕΚ φοίτησης.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1  του άρθρου 10, του ν. 2217/2014  (Α΄ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για παροχές κλάδου ασθενείας σε είδος (μετά από δήλωση του καταρτιζόμενου), καταβάλλονται από τον εργοδότη επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 6,45%, επίσης υπολογιζόμενου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.

Ο εργοδότης, οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο Ε.3.5  «Αναγγελία έναρξης/Μεταβολών πρακτικής άσκησης», την έναρξη της πρακτικής άσκησης και τη λήξη αυτής για κάθε πρακτικά ασκούμενο και να αποστείλει αντίγραφο του εντύπου από το ΕΡΓΑΝΗ, στο ΙΕΚ κατά την έναρξη και λήξη της σύμβασης.

Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε πρακτικά ασκούμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι εργοδότες οφείλουν να τηρούν αρχείο της Πράξης με όλα τα απαραίτητα έγγραφα κάθε πρακτικά ασκούμενου.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την τρίτη έκδοση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ” με κωδικό ΟΠΣ 5131399, δίνεται παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης έως τις 31/08/2023. Για όσους πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε ειδικότητες σχετικές με τον τουρισμό, δίνεται παράταση έως τις 30/09/2023.   Για τους πρακτικά ασκούμενους που κατά την ολοκλήρωση του β’ εξαμήνου τους, ξεκίνησαν πρακτική άσκηση τους θερινούς μήνες του 2022, την οποία και διέκοψαν κατά την εκκίνηση του γ’ εξαμήνου τους και επρόκειτο να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση έως και 30/09/2023. Ως εκ τούτου, για τη συγκεκριμένη κατηγορία, δεν τίθεται περιορισμός βάσει ειδικότητας