Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο έγγραφο σχετικά με την επιδότηση της πρακτικής άσκησης.

Δυνητικά επιλέξιμοι ωφελούμενοι της Πράξης (κριτήρια on/off) είναι κατ’
ελάχιστον όσοι:
 έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους,
 δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης,
 δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ