ΖΗΤΕΙΤΑΙ σπουδαστής-στρια για απασχόληση σε λογιστικό γραφείο στον Άλιμο, με σκοπό την άσκηση πρακτικής.
Καθήκοντα:
Καταχωρήσεις παραστατικών πληρωμών-εισπράξεων
Συμφωνίες πελατών – προμηθευτών
Συλλογή – βασικός έλεγχος παραστατικών –διορθώσεις
Φορολογικές Δηλώσεις
Απαιτούμενα προσόντα
γνώση Η/Υ, MS Office Word, Excel
Γνώση αγγλικών
Ευχέρεια στην επικοινωνία
Όρεξη για δουλειά και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
Στοιχεία επικοινωνίας
τηλέφωνο: 2118004533 Ώρες επικοινωνίας 10:00-13:00